Tranh tô màu Home

Level 1 Trainning

Data types and Conditions

| Mã bài |Tên bài | Link nộp bài | |:————-:|:————-| —–:| |1.A | Say “Hello, “ With C++ |Nộp bài| |1.B | Say “Hello, “ With C++ |Nộp bài| |1.C | Say “Hello, “ With C++ |Nộp bài|